به محقق ازما خوش آمدید.
تعمیر تجهیز آزمایشگاهی اعم از جنرال و تخصصی و صنعتی
تعمیر تجهیز ازمایشگاه
تعمیر اسپکتوفتومتر و تعمیر سانتریفی فیوژ،تعمیر ترازو رطوبت سنجی

تعمیر و سرویس و نگهداری تجهیز آزمایشگاهها

از خدمات ما استفاده نمایید

خدمات ما از صفر تا صد کلیه تجهیز ازمایشگاهها را پوشش میدهد

بخش فروش شرکت

فروش کلیه تجهیز اطمایشگاهها اعم از سانتری فیوژهای دور بالا و...

تنظیمات کلی

اسپکتوفتومترها،سانتری فیوژها،ترازو انالیتیکال،ترازو رطوبت سنجی،تعمیر رفراکتومتر ......